PL EN DE RU IT
O Firmie
     Zakład Produkcyjno-Usługowy Automex specjalizuje się w produkcji oraz usługach w zakresie obróbki skrawaniem wyrobów metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego. Od 1983 roku specjalizujemy się w masowej produkcji części mechanicznych średniej i wysokiej dokładności. Mechaniczne wyposażenie jest niezmiernie zróżnicowane, co pozwala nam zaoferować elastyczność produkcji co do jej wielkości i partii produkcyjnej.


ZPU Automex odchodzi od tradycyjnych metod wytwarzania do wysoko wydajnej nowej technologii. Zamierzenia te realizowane s? poprzez wprowadzenie nowych maszyn i narz?dzi stosowanych z powodzeniem w krajach zachodnich. S? to przede wszystkim maszyny sterowane numerycznie, charakteryzuj?ce si? du?? wydajno?ci? oraz zapewniaj?ce wysok? jako??. W celu podniesienia jako?ci produkowanych wyrobów jak równie? zwi?kszenia zadowolenia satysfakcji klienta zosta? wdro?ony i certyfikowany System Zarz?dzania Jako?ci? wg normy IATF 16949:2016. Ustalona polityka jako?ci ukierunkowana jest na spe?nianie ustalonych wymaga? i oczekiwa? klientów.
Jeste?my równie? ?wiadomi oddzia?ywa? na ?rodowisko naturalne wynikajace z prowadzonej produkcji oraz lokalizacji w obszarze aglomeracji miejskiej, d??ymy do optymalizacji tych oddzia?ywa? uznajac je za wa?ny element strategii funkcjonowania i rozwoju przedsiebiorstwa, dlatego w 2016 rok przewidujemy wdro?enie Systemu Zarzadzania ?rodowiskowego zgodnego z norma PN-EN ISO 14001.

G?ównym atutem firmy 1xSlots Polska jest prowadzenie kompleksowej obs?ugi Klienta: poprzez opracowanie projektu, oprzyrz?dowania i narz?dzi, a? po wykonanie próbnych i gotowych serii wyrobów.

Obecnie w naszej firmie zatrudnionych jest ponad 140 pracowników. Powierzchnia zajmowanego terenu: wynosi 29000 m2, w tym teren zadaszony 3000 m2.

Naszymi klientami s? producenci cz??ci dla przemys?u motoryzacyjnego, maszynowego, hydraulicznego oraz hurtownicy cz??ci zamiennych do samochodów. Firma Automex w pocz?tkowej fazie rozwoju prowadzi?a dzia?alno?? na rynku krajowym. Od ko?ca 1998 roku jeste?my dostawc? cz??ci na rynek europejski dla firm z Niemiec, W?och, Francji, Szwecji, m.in. Ford, Audi, Volksvagen, Volvo, Scania, Toyota, Fiat.

W?a?ciciel firmy: mgr in?. Stanis?aw Ociepa