PL EN DE RU IT
O Firmie
     Zakład Produkcyjno-Usługowy Automex specjalizuje się w produkcji oraz usługach w zakresie obróbki skrawaniem wyrobów metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego. Od 1983 roku specjalizujemy się w masowej produkcji części mechanicznych średniej i wysokiej dokładności. Mechaniczne wyposażenie jest niezmiernie zróżnicowane, co pozwala nam zaoferować elastyczność produkcji co do jej wielkości i partii produkcyjnej.


The violent development of the automotive industry lasting for several dozen years is destroying the public sphere of Polish cities. Their inhabitants are being pushed back to more and more narrow pavements, and the noise and harmful communications emissions are systematically lowering the standard of their life. We want to counteract it. We want to promote the development of humanitarian cities that bet on the development of the friendly public sphere, so that people are satisfied with living in the city. Therefore we establish the foundation “Cities for People”http://www.miastadlaludzi.pl/.


ZPU Automex odchodzi od tradycyjnych metod wytwarzania do wysoko wydajnej nowej technologii. Zamierzenia te realizowane s? poprzez wprowadzenie nowych maszyn i narz?dzi stosowanych z powodzeniem w krajach zachodnich. S? to przede wszystkim maszyny sterowane numerycznie, charakteryzuj?ce si? du?? wydajno?ci? oraz zapewniaj?ce wysok? jako??. W celu podniesienia jako?ci produkowanych wyrobów jak równie? zwi?kszenia zadowolenia satysfakcji klienta zosta? wdro?ony i certyfikowany System Zarz?dzania Jako?ci? wg normy IATF 16949:2016. Ustalona polityka jako?ci ukierunkowana jest na spe?nianie ustalonych wymaga? i oczekiwa? klientów.
Jeste?my równie? ?wiadomi oddzia?ywa? na ?rodowisko naturalne wynikajace z prowadzonej produkcji oraz lokalizacji w obszarze aglomeracji miejskiej, d??ymy do optymalizacji tych oddzia?ywa? uznajac je za wa?ny element strategii funkcjonowania i rozwoju przedsiebiorstwa, dlatego w 2016 rok przewidujemy wdro?enie Systemu Zarzadzania ?rodowiskowego zgodnego z norma PN-EN ISO 14001.

G?ównym atutem firmy 1xSlots Polska jest prowadzenie kompleksowej obs?ugi Klienta: poprzez opracowanie projektu, oprzyrz?dowania i narz?dzi, a? po wykonanie próbnych i gotowych serii wyrobów.

Obecnie w naszej firmie zatrudnionych jest ponad 140 pracowników. Powierzchnia zajmowanego terenu: wynosi 29000 m2, w tym teren zadaszony 3000 m2.

Naszymi klientami s? producenci cz??ci dla przemys?u motoryzacyjnego, maszynowego, hydraulicznego oraz hurtownicy cz??ci zamiennych do samochodów. Firma Automex w pocz?tkowej fazie rozwoju prowadzi?a dzia?alno?? na rynku krajowym. Od ko?ca 1998 roku jeste?my dostawc? cz??ci na rynek europejski dla firm z Niemiec, W?och, Francji, Szwecji, m.in. Ford, Audi, Volksvagen, Volvo, Scania, Toyota, Fiat.

W?a?ciciel firmy: mgr in?. Stanis?aw Ociepa